کاش "امید" هم مث دستمال شعر های بچگی بود

زیر درخت آلبالو گم میشد

بعد که دلت براش تنگ میشد،

میدوییدی پیداش میکردی 

وصلش میکردی به خودت

و همه چیز مث روز اولش میشد