ساعت ۱و ۴۵ دیقه نصفه شبه

مردم یه چشم خوابیدن

من هنو دارم تو آشپزخونه ظرف میشورم.