آدمای معمولی میتونن آرزو داشته باشن

اما نمیتونن چیزهای فوق العاده بخوان

 

آدمای معمولی میتونن از بقیه خوششون بیاد

اما نمیتونن آدمای فوق العاده رو بخوان

 

آدمای معمولی میتونن سفر برن

اما نمیتونن سفر های فوق العاده بخوان

 

آدمای معمولی میتونن شاغل باشن

اما نمیتونن شغل های فوق العاده بخوان

 

آدمای معمولی میتونن زندگی کنن

اما نمیتونن عاشقی بخوان