وقتی خبر فوت 19 تا سرباز تو تصادف رانندگی به گوش هر کسی برسه

به طور معمول ناراحت میشه؛

نه دوره بیوفته تبریک بگه!


+[ اینجا ]

کامنت "سید"