کوثر دیوانه من

همه آدما میتونن قشنگ حرف بزنن

اما همه اونایی که قشنگ حرف میزنن

رفتارشون به اندازه حرفاشون قشنگ نیست.