یه سری وب هایی هم هستن آدم از ته ته ته دلش میخواد بخوندشون،
اما حیف که صاحبشون شخصیت نداره.