انتظار شعور از یسری از آدما
مث انتظار تولد کوسه از ماهی قرمز عیده!