یه اعتقادی دارم من، اینکه
آدمی که ورعید حالش رو نمیپرسی 
عید نباید بری خونشون عید دیدنی...