در راستای نزدیک شدن رایحه ی نحس ۱۴ فروردین

باید طرحی به مجلس ارائه شود 

مبنی بر نام گذاری این روز

به عنوان روز " چیپس، پفک، سلامتی و پارک "

باشد که در این روز کودکان کمتری 

دل درد، سر درد و هر نوع مرض دیگری بگیرند