دوستان بیاییم موقع خریدن هرچیزی چش و چالمان را خوب باز کنیم

موقع خریدن کتاب، بیشتر.


+زرد اختصاصی از زمان جنینی عمومی ها را هم به عنوان اشانتیون داشت!

۳۷ هزار و پونصد تومن پول بیزبون عیدیمو دادم پای زرد عمومی!


الحاقیه: زرد عمومیا رو بردم سوت پایان گرفتم! :)