از مهم ترین آپشن هایی که بهشت داره

اینه که دسشویی نمیری!


+ امضا: بانویی که در صف دسشویی قبل از خواب همیشه خدا آخره.