پسره میدوئه تو پارکینگ و داد میزنه: خورشید...خورشید...

میگم: زهرمار

بابا میگه: این پِدَ سُّختِه شونه فاش ندن!

( یه این پدر سوخته ها فحش نده. )