دقت کردین شتر چه حیوون خسته ایه؟

دم هر خونه ای که بخواد بمونه

نه قدم میزنه

نه وایمیسه 

نه میشینه 

نه لم میده 

و نه حتی چرت میزنه!

یهو خودشو راحت میکنه و میخوابه...

تازه غدا هم تو انبان مبارک ذخیرس

غصه روزی هم نداره...