یکی برای خوب شدن حالش رمان مینویسه

یکی برای خوب شدن حالش رمان میخونه

یکی هم برای خوب شدن حالش نباید رمان بخونه...