درسته که خدا به میلیارد ها میلیارد آدم

چندین دهه اجازه زندگی داده

و تو قیامت به کارنامه عملشون میرسه

دقیق و عادلانه

اما شما چرا فک میکنین

 خدا یه زیراکس از عدالتش گرفته 

و صاف اجی مجی کرده تو کنکوری که از ما میگیرین؟