نه داشتن شغلیه که دنبالشی

نه داشتن آدمیه که میخوایش

نه داشتن چیزهاییه که دوس داری

و نه زندگی تو اون شهری/کشوریه که دلت میخواد

به نظر من؛

خوشبختی یعنی آرامش...