متنی بود که میگفت:

" به خدا گفتم: اگر همه چیز را قبلاً در سرنوشتمان نوشته ای،

آرزو کردن چه سود دارد؟

شاید نوشته باشم هرچه آرزو کرد."


+ امشب خسیس نباشیم لطفاً!