نشستم وسط هال
۵ دیقه یه بند با لحن شقایق دهقان تو دورهمی
داد میزنم:
پیمان، پیمان، پیمان،پیمان
بعد به خودم میگم:
یه پیت ٍ پاتٍ مغز داشتیم 
اونم پر...