در عمرم تمام برنج های آبکش شده ای که قرار بود

تنها سرگاز بگذارم و چند دیقه بعد -هنوز دقیق نمیدانم- زیرش را خاموش کنم

سوخته اند

تمام تمامشان

از این سوختن ها که ته دیگ فقط سیاه میشود نه ها

از آن ها که تا روی برنج سیاه و زرد میشود

و انگار باید پوست بکنی و داخلش را بخوری

پر از بوی دود و طعم کربن!

نصف بیشتر کتری های پر آبی که برای دم کردن چای گذاشته ام

سر رفته 

خانه به آتش سوزی یک جرقه فاصله داشت

اگر مامان خانوم نبود

و خدا را شکر که همیشه بود

و کاش همیشه باشد

نصف بیشتر تکالیفم در ۱۲ سال تحصیلم در مدرسه نوشته میشد

یا کلا نوشته نمیشد و خوانده نمیشد و حالا ضعف پایه کمر شکن است

چون اول تنبلی نوشتن در دفترچه بود

و دوما فراموشی فراوان

اما نوبر تمام این ها

آهنگ تو از کجا پیدات شد از امیر عباس گلاب است

۸ روز دارمش

یک بار گوش ندادم

و این یعنی فاجعه حافظوی