من در برابر تمام رفقای مجازی ام مسئولم

چه زن چه مرد

و درد آور است وقتی 

حتی یک راه حل ساده برای حل مشکل یکیشان

 به ذهنم نمیرسد