+ موز دراومد

- ؟

+ موز دراومد الان

- چی؟

+ موز دراومد دیگه

- o_O ینی چی؟

+ لول ۱۵۰ اومدم موز در اومد!

- Fruite sugar splash و میگی؟ |: