معلم ها آدم های خوبی هستند 

به ما سواد یاد می دهند

از ما امتحان های سخت سخت میگیرند

ما را از کلاس ها بیرون میکتند

تک تک رفتارهایشان زیر ذره بین ماست

ما گاهی به مشکلاتشان میخندیم

اما تمام آه های معلم ها گلوی ما را میگیرد

ما معلم ها را دوست داریم.