بی صاحاب بشه این کنکور

هر وبی میری یه سرش وصله به این لعنتی

عذاب وجدان نخوندنت میکشه تو رو...