به شکم دراز کشیده ام

یک بالش گذاشته ام زیر دستم

اشعار سید علی صالحی را میخوانم

به نبود معشوقه اش " ری را " که فکر میکنم

اشک هایم خودشان می آیند

لعنتی ها چه می فهمند 

برنامه ام میگفت درس هفتم معارف دوم را

 باید دست کم ۴۰ دقیقه پیش تمام میکردی...