25متر آشپزخونه ی پر شیشه خرده رو جارو کردم

⤴ رو داده میگه اینم جایزه ات