آخ که شهرزاد و فرهاد ازدواج کردن

ما را شادی سر گرفت

دیش دیرین دیرین دیرین دین