هیچ توجه کردین
خدا هرچی دیازپام تو دست و بالش بوده
پودر کرده 
ریخته تو هوای اردیبهشت...