گاهی وقتا آدما زیاده خواه میشن

عالم و آدمو کچل میکنن

تا خواسته ی زیادی شون برآورده بشه

و خب به خواسته اشون هم میرسن

اما گاهی وقتا یه آدم های دیگه ای هم هستن

حداقل های بدیهی بقیه آدما

براشون رویاست