به درجه ای از عرفان رسیدم

که برای کارت مسکن

رو گوشیم همراه بانک پارسیان نصب میکنم!