حس میکنم وبلاگم شده شبیه خونه یه مادربزرگ تنها بعد مرگش.

تا اعلامیه نزنی سوم، هفتم، چهلم، سالگرد

کسی جز بچه هات نمیاد به خونت سر بزنه

برات فاتحه بفرسته

به خودی خود چندان هم بد نیست

مشکل از اونجایی شروع میشه

که بعد از چند وقت نه اعلامیه ای زده میشه

و نه حتی بچه هات به یادتن

پست های اینجا هم انگار حکم اون اعلامیه رو دارن