تعارف کردن خرما جعبه ای که سوپریا میفروشن به یه اهوازی،

مث پختن برنج دانه بلند محسن برا یه شمالیه...