آدم چقدر میتواند گند اخلاق و مزخرف و صد البته بد خوراک باشد
که وقتی مادرش صدایش میکند "بیا میوه هاتو ببر بخور"
یک جور خاصی خواهش توی صدایش باشد؟