من خیلی تنها بودم...

و خیلی بهت مدیونم.

ولی لطفا، فقط یه چیز دیگه

یه چیز دیگه.

یه معجزه ی دیگه،شرلوک

به خاطر من...

نمرده باش.

اینکارُ واسم میکنی؟

  SHERLOCK HOLMES 02X03