خدا به یه سری از آدما اعصاب فولادی داده

به یه سری چونه پلاستیکی

به بقیه مرض اعصاب دائمی...


+ یه گونه بسیار نادری هم هس

خدا بهشون چیزی نداده

ولی از ۳ گروه دیگه دورشون کرده!