شبی که فرداش آزمون دارین
آهنگی گوش ندین که توش عدد داشته باشه...

( امضا: دختری که در شرایط مشابه به زور 95 به خورد گوشش دادند.)