برای من مادربزرگ زنی ست نحیف

با سرفه های ممتد و قرص های زیر زبانی

که همیشه خدا چایی اش به راه است

و نهارش به اندازه یک مهمان بی خبر که تو باشی، اضافه تر...


+ یکهو همینجوری بی هوا دلم تنگش شد.