وایسادم جلوی آینه؛
مقنعه پفی چروک شده رو سرم کردم.
یکمی باهاش ور رفتم،
خندم گرفت.
قیافه ام شبیه خواهرِ داداش سیا شده بود...