همینکه هربار از جلوی آینه رد میشم به قیافه جدیدم لبخنــ^^ــد میزنم، کافیه.