اونقدری که بعضی از دبیرای ادبیات از کتاب سبز محوری گاج وحشت دارن
مردم هیروشیما و ناکازاکی از بمب اتم! وحشت نداشتن...