هرگز با یک دیوانه ی بی عقل هم اتاق نشید

حالا میخواد رفیق فابتون باشه؛

دشمن خونیتون باشه؛

یا خواهر کوچیکه تون...