اصلا تو هر خونه ای باید یه خواهر کوچیکتر باشه

که وقتی حواسش نیست

دستشو خودکاری کنی

قبل اینکه ری اکشنی نشون بده

در ری...