خواب فاطمیه رو دیدم
همون فائزه ی رفیق
همون پرستو با زبون تند و تیز
تو اون 3 سال انقد اتفاقاتی خوبی افتاده بود،
که دلیلی نداشت اون حس مزخرف خداحافظی روز آخر رو
دوباره تجربه کنم