یک آمبولانس رد شد 

صدای قرآن آمد

ده ها ماشین رفتند

خاک امشب مهمان تازه ای دارد