حرف های یه سری از آدما

مث زیست خوندن یه پشت کنکوریه

باید دائم یه قلم و کاغذ دم دستت باشه

تا واو به واو حرف هاش رو تو ذهنت درست ثبت کنی