10 نفری داشتیم والیبال میدیدیم

عمه صدا کرد:

آقایون بفرمایید شام

ما 5 تا دختر بی تفاوت، 

داشتیم پا میشدیم 

که مهدی گفت:

فقط آقایون؟

خانوما شما نیاین شام...


+ به خودم گفتم:

تویی که باید برای خودت احترام قائل شی..

نه پسر عموت؛ برای دخترِ عمو ها و عمه هاش!