کاش یک دهم این مقداری که بعضی هامون به تربیت بچه ها(ی آینده)مون اهمیت میدیم
به تربیت کودک درونمون اهمیت بدیم...