بچه تر که بودم (هنوز هم بچه ام)

فکر میکردم هر آدمی اگه ساعت برنارد رو داشته دیگه مشکلی نداره

اما حالا خیلی چیز ها هست که با اون ساعت درست نمیشه...