گاهی لازمه آدم پاشه وایسه 

با انگشت به اون آدمی که باید اشاره کنه

بعد رو به خدا بگه:

نمی کشی خفه اش کن اینو لطفا...