تو ذهن اغلب ماها پرونده سازی برای مردم کار خوبی نیست
در واقع تو فرهنگ لغت ماها به چاه کندن تعبیر میشه
در عوض یه مدل پرونده سازی داریم که اگه ساخته نشه پس فردا برای آدم مشکل ایجاد میشه
مثلا امروز که آقای پدر رفته بود دنبال کد سهمیه بسیجی فعال من برای دانشگاه آزاد،
کاشف به عمل اومد علاوه بر اینکه من فعال نیستم حتی یه اسم هم از من تو هیچ جایی ثبت نشده
در حالیکه 5 ساله که کارت دارم و زارت و زورت تمدید میکنم!!!
داستان از این قراره خانومی که تو آموزش و پرورش مسئول بسیج بود
به صرف آشنایی و همکار بودن با آقای پدر 
حتما پیش خودش فک کرده زشته من بچه همکارم رو چند ماهی معطل کنم تا کارت واقعی براش بیاد
پس بذار رو هوا براش کارت صادر کنم!
اونم بدون هیچگونه پرونده سازی...
و اینجوری شد که امروز حدود 2-3 ساعت آقای پدر از این اداره به اون اداره و از این اتاق به اون اتاق رفت
تا با استفاده از بند پ آشنایی با معاون سپاه منطقه از سال 91 برام پرونده بسازن
اگه هم دنبال این کد سهمیه نبودم احتمالا هیچوقت متوجه فیک بودن اون کارت نمیشدم...

+مسئولیت پذیر بودن علاوه بر اینکه از ارزش هامون چیزی کم نمیکنه
برامون شخصیت اجتماعی هم میاره.
+جدا از درست و غلط بودن استفاده از سهمیه بسیج کمی به مسئولیت پذیری فک کنیم
:)