خوشحالی یعنی

۳ روز بعد کنکورت جشن عقد پسر عمت باشه...


+ أما خو لباس نٍدارٍمی

أسه چی وانٍه بًبو

وًلّا...